Trang chủ > Phim Blu-ray

B350. Hancook - Siêu Nhân Cái Bang 2D 25G (DTS-HD 5.1)

Mã phim: B350
Đạo diễn: Peter Berg
Diễn viên: Will Smith, Jason Bateman, Charlize Theron, Daeg Faerch, Lauren Hill
Kịch bản:
Size: 25 GB
Ngôn ngữ: English
Phụ đề: English,Vietnamese

 

<p>Hancock (Will Smith đ&oacute;ng) chẳng d&iacute;nh d&aacute;ng g&igrave; đến truyền thống của c&aacute;c si&ecirc;u nh&acirc;n, d&ugrave; anh sở hữu một sức mạnh v&ocirc; bi&ecirc;n.Giường ngủ l&agrave; chiếc ghế đ&aacute; tr&ecirc;n vỉa h&egrave;, Hancock l&agrave;m bạn với rượu mọi l&uacute;c mọi nơi. Theo lẽ thường, th&agrave;nh phố n&agrave;o c&oacute; một si&ecirc;u nh&acirc;n sinh sống,hẳn người d&acirc;n cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o v&agrave; c&oacute; một cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n.Nhưng thực tế, từ người d&acirc;n thường cho tới cảnh s&aacute;t Los Angeles đều c&oacute; một ước nguyện chung: Hancock cuốn g&oacute;i đi khỏi nơi n&agrave;y.Kh&ocirc;ng phải Hancock kh&ocirc;ng ra tay nghĩa hiệp, nhưng c&aacute;ch anh h&agrave;nh động chỉ khiến người ta chết khiếp. Mỗi lần can thiệp v&agrave;o chuyện bất c&ocirc;ng n&agrave;o đ&oacute;, ch&agrave;ng si&ecirc;u nh&acirc;n thường bỏ lại sau lưng cả đống đổ n&aacute;t. Thiệt hại m&agrave; anh g&acirc;y ra l&ecirc;n tới ch&iacute;n triệu đ&ocirc;, một con số kỷ lục khiến ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố đau đầu t&igrave;m c&aacute;ch giải quyết. Kh&ocirc;ng thể chịu nổi người h&ugrave;ng c&oacute; t&agrave;i nhưng lắm tật v&agrave; v&ocirc; kỷ luật, Los Angeles tuy&ecirc;n bố th&agrave;nh phố sẽ tốt đẹp hơn nếu Hancock ra đi.Đ&oacute; cũng l&agrave; l&uacute;c si&ecirc;u nh&acirc;n m&ecirc; rượu ra tay cứu RayEmbrey (Jason Bateman), một nh&agrave; tư vấn h&igrave;nh ảnh thương hiệu, khỏi bị đo&agrave;n t&agrave;u c&aacute;n n&aacute;t. Theo &yacute; kiến của Ray, Hancock n&ecirc;n thay đổi h&igrave;nh tượng để cải thiện t&igrave;nh cảm mọi người d&agrave;nh cho anh. Hơn thế, si&ecirc;u nh&acirc;n c&ograve;n được đưa về giới thiệu với vợ con Ray. Cậu nh&oacute;c m&ecirc; anh như điếu đổ,nhưng c&ograve;n người phụ nữ xinh đẹp c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Mary (Charlize Theron) c&oacute; th&aacute;i độ kh&aacute; kỳ lạ.Bị cả Los Angeles phản đối gay gắt, Hancock miễn cưỡng l&agrave;m theo lời tư vấn của Ray: v&agrave;o t&ugrave; theo những lời buộc tội của ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố. Bạn t&ugrave; của anh ch&iacute;nh l&agrave; những t&ecirc;n tội phạm m&agrave; anh từng bắt giữ. V&agrave; ch&agrave;ng si&ecirc;u nh&acirc;n ng&agrave;y ng&agrave;y tham gia lớp tư vấn t&acirc;m l&yacute;, chơi b&oacute;ng rổ với bạn t&ugrave; d&ugrave; chỉ cần nh&uacute;n ch&acirc;n, anh đ&atilde; bay xa tới v&agrave;i dặm.Nhưng thực tế kh&ocirc;ng tốt đẹp như mọi người mong chờ:trong năm ng&agrave;y Hancock ngồi t&ugrave;, tỷ lệ tội phạm tăng l&ecirc;n 30%. Kh&ocirc;ng t&igrave;m ra giải ph&aacute;p n&agrave;o kh&aacute;c, cảnh s&aacute;t trưởng buộc phải nhờ tới Hancock. Vớisự tư vấn của Ray, si&ecirc;u nh&acirc;n t&aacute;i xuất trong bộ đồ mới v&agrave; với th&aacute;i độ v&ocirc; c&ugrave;ng nh&atilde; nhặn. Lần n&agrave;y, Hancock kh&ocirc;ng chỉ chiến thắng những t&ecirc;n cướp nh&agrave; băng, anh c&ograve;n được người d&acirc;n t&aacute;n dương nhiệt liệt v&agrave; thực sự trở th&agrave;nh người h&ugrave;ng.Nhưng thử th&aacute;ch lớn nhất của ch&agrave;ng si&ecirc;u nh&acirc;n vẫn c&ograve;n ở ph&iacute;a trước, khi anh ph&aacute;t hiện ra vợ của Ray kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường như vẻ ngo&agrave;i, v&agrave; qu&aacute; khứ đ&atilde; bị l&atilde;ng qu&ecirc;n của anh bỗng nhi&ecirc;n được nhắc lại.Những t&igrave;nh cảm rất con người tưởng chừng như kh&ocirc;ng thể tồn tại lại sống dậy trong t&acirc;m hồn c&ocirc; đơn của ch&agrave;ng si&ecirc;u nh&acirc;n bất cần đời. Lần n&agrave;y, một cuộc chiến mới đau đầu v&agrave; kh&oacute; khăn hơn đang chờ đợi Hancock.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>TRAILER</b></p> <p><iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="http://www.youtube.com/embed/0DzIGZKAAjQ"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>BEHIND THE SINCE</b></p> <p><iframe width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="http://www.youtube.com/embed/w8G55ISwg2Q"></iframe></p>

-
Bạn chưa chọn film nào
0 GB
Hỗ trợ trực tuyến yahoo